top of page

課程規劃


W1  06/18    認識原住民族語能力認證測驗
W2  06/25    原住民 族語言能力認證測驗分級指標
W3  07/02    族語認證相關的參考 教材
W4  07/09    族語教學與族語評量 (一)
W5  07/16    族語教學與族語評量 (二)
W6  07/23    族語教學與族語評量 (三)
W7  07/30    族語認證命題與題型介紹
W8  08/06    命題練習 (一)
W9  08/13    命題練習 (二)
W10  08/20    命題練習 (三)
W11  08/27    命題練習 (四)
W12  09/03    命題練習 (五)
W13  09/17    命題練習 (六)
bottom of page